مزنیدن

از دزفول ویکی

مِزنیدن واژه ای است (meznidan) مصدری، به معنای مکیدن.

این مصدر متعدی است و اسم مفعول آن مزنیده است.

صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: