دزفول ویکی:تکذیب‌نامهٔ عمومی

از دزفول ویکی
دزفول ویکی هیچ تضمینی برای اعتبارش ارائه نمی‌دهد


دزفول ویکی، سایتی است با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبانهٔ مشارکت‌کنندگان آن است. هدف این سایت صرفاً گردآوری و تدوین مطالب و مقالاتی راجع به «دزفول» است. ساختار آن به گونه‌ای است که هرکسی که دسترسی به اینترنت داشته باشد می‌تواند محتویات آن را تغییر دهد. پس بدانید که هیچ مطلبی در اینجا پیدا نمی‌شود که به طور قطع مورد بازنگری افراد متخصص قرار گرفته باشد و بدون هیچ تردیدی صحیح و قابل اعتماد باشد.

این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید مطالب ارزشمند و صحیح بر روی دزفول ویکی پیدا کنید بلکه در بسیاری موارد می‌توانید. هرچند دزفول ویکی اعتبار اطلاعاتی را که ارائه می‌دهد تضمین نمی‌کند. محتویات هر مقالهٔ آن ممکن است اخیراً تغییر یافته باشد و در آن خرابکاری صورت گرفته باشد یا فردی غیر متخصص اطلاعات ناصحیحی در آن وارد کرده باشد.