زندن

از دزفول ویکی


زندن /zandan/ واژه ای است مصدری، به معنای زدن. اگر این مصدر به تنهایی و به معنای ضربه زدن باشد از همین واژه «زندن» استفاده می شود در موارد دیگر که در ترکیب بااسامی و ساخت افعال ترکیبی باشد به صورت زین /zéyan/ بکار می رود مثل سینه زین یعنی سینه زدن یا بل زین یعنی پلک زدن.


صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: