بسرنیدن


بِسَرنیدن /besarnidan/ واژه ای است مصدری، به معنای پهن کردن لباس روی طناب.


صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: