آگشتن

از دزفول ویکی

آگشتن /āgeşta/ واژه ای است مصدری به معنای مشغول شدن.[۱] این مصدر متعدی است و صفت مفعولی آن آگشته است.


صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد:

پانویس

  1. نجاتعلی، نصراله (۱۳۸۷). فرهنگ زبان و گویش دزفولی. نجابت.