تلقسن /telaqessan/ واژه ای است مصدری، به معنای له شدن چیز نرم مثل میوه؛ معادل آبلمبو شدن در فارسی. معنای آن با حلنیدن متفاوت است.


صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: