تیچسن

از دزفول ویکی

تیچِسَّن واژه ای است /tiçessan/ مصدری به معنای از هم پاشیدن چیزی که معمولا در اثر برخورد با جسمی سخت اتفاق می افتد. صورت غیرمتعدی این فعل «تیچنیدن» است کخ به معنای پراکنده کردن است.

کاربرد

مثلا شومی افتید زمین تیچس یعنی هندوانه روی زمین افتاد و از هم پاشید یا خین تیچس ری دیوار یعنی خون به دیوار پاشید.

اصطلاحات

  • «تیچ وا تیچ» /tiç-va-tiç/ به معنای پراکندگی استفاده می شود.
  • «تیچِ ویچ» /tiç-e viç/ به معنای پراکنده به کار می رود.
  • «تیچِ تاچ» /tiç-e tāç/ به معنای پخش شده، یکی به یک طرف.

صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: